اعلام حریق دتکتور دودی فوتوالکتریک

اکتبر 14, 2017
اعلام-حریق-نمایندگی-اعلام-حریق3

اعلام حریق دتکتور دودی فوتوالکتریک

اعلام حریق دتکتور دودی فوتوالکتریک فتوالکتریک یک آشکارساز دود عکاسی رایج ترین دود آشکارساز امروز است. این دود را با استفاده از اصل نوردهی نور یا پراکندگی […]